UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Co to są pliki cookies?

Nowe funkcje w Mathematica 11.3


I. Język podstawowy

 • Iconize - tworzy zapis ciągu elementów, który może być wykorzystany jako dane wejściowe do innej funkcji • Construct - tworzy podstawowy zapis funkcji wielu zmiennych
 • Curry - umożliwia większy wybór zmiennych dla danej funkcji
II. Sekwencje/Ciągi

 • SequenceReplace - dla zadanej listy usuwa oraz zastępuje jej elementy. W przykładzie usunięto wartość, a oraz zastąpiono x wartością y


 • SequenceSplit - dzieli na sekwencje zgodnie z podanym wzorcem. W poniższym przykładzie podzielono ciąg na sekwencje przypisując {2,3} wartością X oraz usuwając wartość 6

 • Succes - Po wprowadzeniu danych tworzy z nich szablon

 • NearestTo - W ciągu liczbowym znajduje liczbę znajdującą się najbliżej zadanej w komendzie liczby. W przykładzie zostały wypisany trzy liczby znajdujące się najbliżej liczby 20


  III. Wizualizacja

  • GeoSmoothHistogram - zaznacza na mapie daną strukturę

  • FeatureSpacePlot3D - Umieszcza obrazy w trójwymiarowej przestrzeni

  • ListPointPlot3D - rysuje trójwymiarowy wykres kropkowy dla funkcji

  • LabelingSize - Umieszcza obrazy w układzie współrzędnych w danych punktach zbioru wartości. Poniżej wartością {1,2,10,7,4,4} przypisujemy zdjęcia zwierząt
  • StreamPlot - rysuje klasyczne portrety fazowe pól wektorowych

  • VectorPlot - komenda posiada większą różnorodność portretów fazowych niż StreamPlot

  • Teksture mapping - Jest to funkcja, która do zapisu położenia grafiki używa współrzędnych matematycznych

  IV. Obliczenia matematyczne


  • AsymptoticIntegrate - liczy całkę, a następnie wynik rozwija w szereg Taylora.

  • AsymptoticDSolveValue - rozwiązuje równanie różniczkowe, a następnie wynik rozwija w szereg Taylora

  • AsymptoticLess - sprawdza relacje mniejszości między funkcjami

  • AsymptoticLessEqual - sprawdza relacje mniejszy lub równy między funkcjami

  • AsymptoticEquivalent - sprawdza relacje równości między funkcjami

  • AsymptoticGreater - sprawdza relacje większości między funkcjami

  • AsymptoticGreaterEqual - sprawdza relacje większy bądź równy między funkcjami

  • AddSides - dodaje obustronnie wartość do równania

  • MultiplySides - przemnaża równanie obustronnie przez daną wartość

   SubstractSide - odejmuje od obydwóch stron równania daną wartość/wyrażenie

  • DivideSides - dzieli równanie przez daną wartość

  • ApllySides - Wykonuje działanie podane w funkcji. Poniżej obłożyliśmy równanie obustronnie funkcją exponenta

  • FindEquationalProof - znajduje dowody twierdzeń logiki przy użyciu aksjomatów


  • ProfObject - prezentuje dowód generowany przez FindEquationalProof

  • DeBrujinSequence - generuje ciąg Bruijna. Jest to ciąg binarny rzędu 2^n, w którym każdy ciąg binarny rzędu n występuje dokładnie raz.

  • GraphData - rysuje podana w argumencie figurę


  V.Przetwarzanie obrazu


  • CurrentImage - zwraca obraz przechwycony z kamery komputerowej

  • ImageGraphics - konwertuje obraz na grafikę wektorową o zadanej liczbie kolorów

  • ImageTrim - przycina grafikę w podanym obszarze

  • ImageApply - wyróżnia określony obszar grafiki

  • ImageCapture - otwiera graficzny interfejs użytkownika do przechwytywania obrazów z podłączonych kamer

  • FecialFeatures - po wprowadzeniu zdjęcia w argument funkcji, wyszukuje w bazie osoby będące na zdjęciu

  • FindFaces - Znajduje i wyodrębnia twarze na danym obrazie

  • BarcodeRecognize - rozpoznaje kod kreskowy i zwraca jego wartość liczbową


  VI. Przetwarzanie Audio


  • AutoCapture - analiza dźwięku także w systemie Linux

  • Audio - odtwarza ścieżkę dźwiękową zapisaną na dysku

  • SpeechSynthesize - po wpisaniu tekstu w argument funkcji, przetwarza go na ścieżkę dźwiękową

  • $VoiceStyles - podaje listę głosów do syntezy mowy

  • AudioStream - tworzy ścieżkę dźwiękową bez konieczności odtwarzania

  • NetEnconder - koduje sygnał audio do wykorzystania w sieci neuronowej

  • AudioDistance - oblicza czas pomiędzy dwoma dźwiękami

  • AudioIntervals - znajduje interwały w których częstotliwość jest mniejsza od zadanej wartości


  VIII.System Modeler

  • SystemModel - z wprowadzonego modelu w argumencie funkcji, zwraca dane które później można wykorzystac jako dane wejściowe do innych funkcji

  • SystemModelExamples - pokazuje możliwe schematy z danych dziedzin nauki

  • SystemModelSimulate - przeprowadza symulację modelu w określonej jednostce czasu

  • SystemModelParametricSimulate - daje parametryczne rozwiązanie dla danej zmiennej w odniesieniu do poczatkowej wartości drugiej ze zmiennych

  • SystemModelSimulationData - prezentuje dane symulacyjne dla modelu, takie jak: nazwy zmiennych, trajektorie, przedziały symulacji
  • SystemModelSimulateSensitivity - bada czułość parametru w określonym przedziale czasowym


 • SystemModelPlot - generuje wykres dla modelu

 • SystemModelLinearize - linearyzuje podany model w argumencie funkcji

 • FindSystemModelEquilibrum - znajduje równowagę dla danego modelu

 • CreateSystemModel - tworzy modele z równań różniczkowych oraz algebraicznych używając m.in funkcji: StateSpaceModel i TransferFunctionModel


 • CreateSystemModelComponents - tworzy modele łącząc komponenty

 • CreateDataSystemModel - tworzy model z podanych argumentów i wartości

  IX.Uczenie maszynowe


  • FindTextualAnswer - znajduje odpowiedź na pytanie w tekście

  • Classify - funkcja służąca do klasyfikacji elementów zbioru

  • Predict - przewiduje wartość wyrażenia na podstawie zbioru elementów oraz wybranej metody

  • ClassifierMeasurements - mierzy dokładność klasyfikatora na zbiorze testowym

  • ClassiefierInformation - wyświetla informacje na temat klasyfikatora

  • DimensionReduction - funkcja służąca do redukcji wymiarów przestrzeni

  • ClusteringComponents - wyodrębnia liczbę warstw na rysunku

  • NetTrain - tworzy sieć neuronową dla danych wejściowych i wyjściowych. Następnie można przewidywać wartości dla danych wejściowych do danej sieci

  • NetModel - w argumecie funkcji wpisujemy, z jakiej sieci neuronowej chcemy skorzystać


  • NetTrainResultsObject - podaje szczegółowe informacje dla modelu NetModel

  • NetInformation - podaje informacje o danej właściwości sieci neuronowej

  • NetStateObject - tworzy obiekt pochodzący z sieci, który reprezentuje sieć neuronową z dodatkowymi przechowywanymi informacjami o stanie, która jest aktualizowana, gdy sieć jest stosowana do danych

  • NetChain - jest ulepszoną wizualizacją sieci neuronowych, w których wyjście z sieci jest połączone z wejściem do kolejnej sieci

  • NetEnconder - prezentuje koder, który ma formę wejścia i jest kodowany jako tensor do użycia w sieci


  • CTCLossLayer - funkcja pobiera ciąg wektorów wejściowych długości n+1, oznaczających prawdopodobieństwa dla indeksowanych klas długości n. Ostatni element wektora prawdopodobieństwa reprezentuje klasę pustą. Na wyjściu dostajemy rzeczywistą wartość


  • ConvolutionLayer - reprezentuje splotową warstwę sieciową mającą n kanałów wyjściowych i używających jąder o rozmiarze s do obliczenia splotu

  • LongShortTermMemoryLayer - generuje w pamięci krótkoterminowej ciąg o długości n wektorów

  • NetSharedArray - tworzy tablice w sieci wspólnej dla wielu warstw

  • AppendLayer - reprezentuje warstwę sieci, która pobiera tensor wejściowy i dołącza do niego kolejny tensor

  • AggregationLayer - tworzy warstwę używając danej funkcji do agregacji

  • SoftmaxLayer - normalizuje wyniki innych warstw w celu wykorzystania ich jako prawdopodobieństwa klasy do zadań klasyfikacyjnych

  • PartLayer - tworzy daną część tensora

  • ThreadingLayer - pobiera dwa tensory wejściowe i stosuje funkcję do odpowiednich elementów tensora


  • NetRename - zmienia nazwę warstwy

  • NetReplace - zastępuje podaną warstwy określonego typu inną warstwą

  • NetTake - wybiera poszczególne warstwy


  • NetJoin - łączy wiele elementów NetChain w jeden NetChain

  • NetFlatten - rozkłada zagnieżdźone warstwy NetChain w NetChain, oraz NetGraph w NetGraph

  • NetAppend - dodaje warstwę do NetChain

  • NetPrepend - tworzy warstwe nad NetChain

  • NetDrop - usuwa określoną liczbę warstw z NetChain


  • NetInsert - dopisuje warstwę na i-tej pozycji w NetChain

  • NetDelete - usuwa warstwę na i-tej pozycji z NetChain


  X. Poziomy systemowe i operacje zewnętrzne


  • ExternalEvaluate - używa zewnętrznego języka programowania

  • RemoteRun - pozwala na wykonianie polecenia na zdalnym hoście

  • RemoteRunProcess - uruchamia polecenia, zwracając szczegółowe informacje

  • RemoteConnect - ustanawia połączenie z określonym hostem

  • AuthenticationDialog - otwiera okno dialogowe służące do wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła

  • $MobilePhone - weryfikuje użytkownika po numerze telefonu

  • GenerateSecuredAuthenticationKey - System uwierzytelniania OAuth

  • MailServerConnect - ustanawia połączenie z aktywnym serwerem poczty IMAP

  • MailSearch - przeszukuje pocztę pod kątem elementów pasujących do kryteriów wyszukiwania

  • MailItem - wyszukuje dany folder z serwera poczty


  • MailExecute - wykonuje polecenia na danej pozycji poczty  • MailSettings - obsługa dodana dla ustawień serwera poczty przychodzącej np. podpis

  • SendMail - obsługuje wiadomości e-mail w formacie HTML. Umożliwia wysyłanie konkretnej, jak i losowej wiadomości do odbiorcy


  • SystemProcesses - podaje listę procesów uruchomionych w systemie komputerowym

  • NetAppend - daje szczegółowe informacje o procesach uruchomionych w systemie komputerowym.

  • NetworkPacketCapture - tworzy tymczasowy interaktywny interfejs, służący do przechwytywania informacji o pakietach sieciowych przesyłanych lub odbieranych za pośrednictwem wszystkich interfejsów sieciowych na komputerze

  • NetworkPacketRecordingDuring - zwraca informacje o pakietach sieciowych przesłanych lub odebranych przez wszystkie interfejsy sieciowe komputera

  • NetworkPacketRecording - zapisuje informacje o pakietach sieciowych przesyłanych lub odbieranych przez wszystkie interfejsy sieciowe na komputerze w określonym czasie (sekundach)

  • $NetworkInterfaces - podaje listę interfejsów sieciowych dostępnych na komputerze

  • $DefaultNetworkInterface - wyświetla domyślny interfejs sieciowy używany na komputerze.

  • ReadByteArray - odczytuje z pliku lub obrazu wartość jego bajtów

  • BaseEncode - koduje ciąg bajtów za pomocą kodowania Base64

  • BaseDecode - działa odwrotnie do BaseEnconde. Ciąg znaków zapisuje w postaci bajtów

  • Hash - funkcja koduje podane wyrażenie w odpowiednim typie i formacie

  • BinarySerialize - komenda daje binarną reprezentację dowolnego wyrażenia jako obiekt ByteArray


  XI. Import i Export


  • Modelica Model, SystemModeler Archive, Modelica Simulation - Import modeli o podanych rozszerzeniach  • FMU, Modelica CombiTimeTable - Exportuje pliki w danym rozszerzeniu


  • PNG - obsługuje import i export z rozszerzeniem png

  • FITS - pozwala na import i export obrazów, tabel ASCII i nieskompresowanych rozszerzeń tabel binarnych w formacie plików FITS

  • RLE, GIF, TIFF,Raw - pozwala na import i export plików w tych formatach
  • MP3, WAV, M4A, ogg - pozwala na import i export plików muzycznych w danym formacie
  • CSV, TSV - Import i export danych CSV, TSV zapewniają różne opcje formatowania danych. Import automatycznie rozpoznaje popularne formaty liczb, w tym notacje C i Fortran. Liczby bez kropek dziesiętnych są importowane jako liczby całkowite


  • XLS, XLSX - poprawiona wydajność, stabilność oraz częściowy dostęp do plików


  • BSON - importuje oraz eksportuje ciąg bajtów


  • PCAP, HTTPRequest, HTTPResponce, WARC - Importuje, exportuje pliki o podanych rozszerzeniach  • MongoConnect, MongoDatabase, MongoCollection - reprezentują odpowiednio bazy danych MangoDB


  • BlockchainData - pozwala uzyskać aktualne informacje na temat $BlockchainBase.

  • BlockchainBlockData - podaje informacje o danym bloku

  • BlockchainTransactionData - podaje informacje na temat powiązania blockchain z podanym ciągiem w blokach określonych przez $ BlockchainBase

  • BlockchainBase - określa którego łańcucha blokowego używać

  • $BlockchainBase - podaje nazwę domyślnego łańcucha blokowego, który ma być używany do obliczeń blokowych

  • BlockchainPut - dodaje dane do łańcucha blokowego

  • BlockchainGet - pobiera dane z łańcucha blokowego  XII. Dane zewnętrzne

 • NondimensionalizationTransform - zmienia nazwy funkcji oraz zmiennych

 • IndependentPhysicalQuantity - komenda pokazuje niezależną ilość fizyczną w danym wyrażaniu

 • IndependentUnitDimension - komenda pokazuje podstawowy wymiar związany z niezależną fizyczną wielkością lub jednostką

 • EntityRegister, EntityUnregister - rejestruje lub wyrejestrowuje dane podmioty w bazie


 • EntityStores - wyświetla listę podmiotów będących w bazie

 • Interpreter - komenda wyświetla dane wyrażenie w podanym formacie