UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Co to są pliki cookies?

Nowe funkcje w Mathematica 11.1


I. Uczenie maszynowe

 • FeatureNearest – komenda dla zdefiniowanej listy elementów oraz jakiegoś elementu zewnętrznego zwraca element z listy, który jest „najbliższy” elementowi zewnętrznemu

 • SequencePredict – komenda przewiduje i zwraca kolejny element z wprowadzonej sekwencji

 • ActiveClassification - komenda pozwala dokonywać klasyfikacji zbiorów danych, przy czym musi się wcześniej "nauczyć" jak taką klasyfikację przeprowadzić

 • ActivePrediction – komenda zwraca rezultat aktywnego przewidywania uzyskanego przy pomocy zadanej funkcji


II. Sieci neuronowe

 • NetModel – komenda reprezentuje model sieci neuronowych o podanej nazwie

 • NetMapOperator – komenda definiuje sieć, która odwzorowuje zadaną sekwencję

 • NetFoldOperator – komenda definiuje powtarzającą się sieć, która zagina się w elementach z sekwencji


III. Przetwarzanie i analiza dźwięku

 • AudioCapture - komenda zgrywa sygnał audio z podłączonego urządzenia

 • AudioReplace – komenda podmienia zadany fragment dźwięku na nowy sygnał

 • AudioInsert – komenda umieszcza zadany sygnał audio wewnątrz istniejącego już sygnału

 • AudioSpectralMap - komenda stosuje filtr do krótkotrwałej transformaty Fouriera zadanego sygnału audio

 • AudioSpectralTransformation – komenda wykonuje transformację czasowo-częstotliwościową

 • AudioLoudness - komenda mierzy głośność dźwięku zadanego materiału audio zgodnie ze zdefiniowanymi wytycznymi

 • [Upgrade] AudioNormalize – dodano normalizację bazującą na pomiarze głośności EBU

 • Cepstrogram – komenda zwraca wykres cepstrum zadanego sygnału albo materiału audio


IV. Przetwarzanie obrazów i sygnałów

 • [Upgrade] CurrentImage - znacząco zwiększono szybkość i niezawodność działania

 • [Upgrade] Image – dodano wsparcie dla operacji arytmetycznych i statystycznych

 • [Upgrade] Image3D – dodano wsparcie dla operacji arytmetycznych i statystycznych

 • [Upgrade] TextRecognize - dodano specyfikację poziomu, ekstrakcję mienia, itp.

 • ImageGraphics – komenda przetwarza obraz na symboliczną grafikę wektorową

 • [Upgrade] FindGeometricTransform – dodano nowe metody

 • [Upgrade] ImageKeypoints - dodano nowe typy keypointów oraz metody

 • [Upgrade] ImageEffect – dodano nowe efekty

 • [Upgrade] ImageExposureCombine – dodano rozszerzenie do obsługi zdjęć HDR

 • BrightnessEqualize - komenda oszacowuje i wyrównuje nierównomierne oświetlenie obrazu

 • Image3DProjection – komenda generuje rzut trójwymiarowego obrazu na płaszczyznę


V. Geometria

 • Region - komenda reprezentuje i automatycznie wizualizuje region

 • Perimeter - komenda oblicza długość brzegu figury

 • RegionEqual – komenda sprawdza czy dwa wyrażenia reprezentują ten sam obiekt geometryczny

 • RegionWithin – komenda sprawdza czy zadany obszar znajduje się w innym zadanym obszarze

 • RegionDisjoint – komenda sprawdza czy dwa zadane obszary są rozłączne

 • [Upgrade] DiscretizeRegion – poprawiono dyskrecjonowanie obszarów zadanych w sposób parametryczny

 • [Upgrade] PlotTheme - dodano nowe motywy ("Showcase" oraz "Illustration") do regionów bazujących na siatce

 • [Upgrade] MeshRegion – dołączono komórki z bezpośrednimi działaniami

 • [Upgrade] BoundaryMeshRegion – dołączono komórki z bezpośrednimi działaniami

 • AnglePath3D - komenda generuje ścieżkę utworzoną przez sekwencję translacji i trójwymiarowych obrotów

 • SpherePoints – komenda zwraca listę punktów wygenerowanych na sferze zgodnie z rozkładem jednostajnym


VI. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

 • [Upgrade] Median – poprawiono wydajność i usprawniono pracę z rozkładami prawdopodobieństwa

 • SpatialMedian – komenda zwraca medianę przestrzenną listy danych

 • CentralFeature – komenda zwraca najbardziej centralny element listy

 • WinsorizedMean – komenda zwraca średnią winsorowską zadanej listy lub rozkładu prawdopodobieństwa

 • TrimmedVariance – komenda zwraca przyciętą (trimmed) wariancję zadanej listy lub rozkładu prawdopodobieństwa

 • [Upgrade] WishartMatrixDistribution – dodano oszacowywanie rozkładów oraz inne możliwości

 • [Upgrade] LeveneTest – dodano uogólnione testy służące porównywaniu różnych zestawów danych


VII. Obliczenia matematyczne

 • [Upgrade] D – dodano między innymi indeksowane formalne różniczkowanie

 • HankelTransform – komenda zwraca transformatę Hankela danej funkcji

 • InverseHankelTransform – komenda zwraca odwrotną transformatę Hankela danej funkcji

 • [Upgrade] Sum – usprawniono pokrycie z wieloma dodatkowymi sumami

 • RealAbs – komenda zwraca wartość bezwzględną z liczby rzeczywistej

 • RealSign – komenda zwraca wartość funkcji signum dla zadanej wartości

 • ModularInverse – komenda zwraca element odwrotny do zadanego w zadanej arytmetyce modularnej

 • PrimitivePolynomialQ – komenda sprawdza czy zadany wielomian jest nierozkładalny w zadanej arytmetyce modularnej


VIII. Algorytmy porządkujące

 • ReverseSort - komenda sortuje zadaną listę w odwróconym porządku

 • NumericalSort - komenda sortuje elementy listy w numerycznym porządku

 • NumericalOrder - komenda zwraca informację, czy zadane przez użytkownika dwa elementy ustawione są w porządku rosnących, malejącym, czy stałym

 • [Upgrade] Sort – dodano wsparcie dla rozszerzonych specyfikacji porządkowania

 • [Upgrade] CellularAutomaton – dodano nowe formy specyfikacji zasad

 • [Upgrade] RulePlot – dodano nowe formaty i typy zasad


IX. Praca z danymi i czasem

 • [Upgrade] DateObject – rozszerzono opis dyskretnych granulacji kalendarza

 • DateOverlapsQ – komenda sprawdza czy dwa okresy pokrywają się

 • DateWithinQ – komenda sprawdza, czy jeden z zadanych okresów zawiera się w drugim

 • CurrentDate – komenda podaje obecną datę zgodnie z wymaganiami zadanymi przez użytkownika

 • NextDate – komenda podaje następną po obecnej datę zgodnie z wymaganiami zadanymi przez użytkownika

 • PreviousDate – komenda podaje datę poprzedzającą obecną datę, zgodnie z wymaganiami zadanymi przez użytkownika

 • FromAbsoluteTime – komenda zwraca datę odległą od daty powiązanej z komendą AbsoluteTime o czas podany przez użytkownika


X. Praca z danymi i bazą wiedzy

 • [Upgrade] GeoElevationData – usprawniono pobieranie danych dotyczących wysokości poprzez wprowadzenie czterech dodatkowych poziomów przybliżenia

 • PsychrometricPropertyData – komenda zwraca psychometryczne właściwości wilgotnego powietrza dla określonych parametrów

 • SpectralLineData – komenda zwraca wartości znanych właściwości dla atomowego stanu albo stanu przejścia

 • [Upgrade] ResourceData – dodano dostęp do setek repozytoriów danych firmy Wolfram

 • WebSearch – komenda zwraca ciąg najwyżej pozycjonowanych wyników wyszukiwania sieciowego dla zadanego wyrażenia

 • WebImageSearch – komenda zwraca ciąg najwyżej pozycjonowanych obrazów uzyskanych w wyniku wyszukiwania sieciowego dla zadanego wyrażenia

 • TextTranslation – komenda dokonuje tłumaczenia zadanego tekstu na inny język


XI. Wizualizacja

 • FeatureSpacePlot – komenda wizualizuje listę wyrażeń w postaci wykresu punktowego. Wyrażeniami mogą być np. obrazy lub słowa

 • GeoBubbleChart – komenda tworzy wykres bąbelkowy na tle zadanej mapy, przy czym bąble umieszczone są na terenach określonych przez użytkownika

 • BarChart - dodano wsparcie dla komendy Callout

 • PieChart – dodano wsparcie dla komendy Callout

 • Plot3D - dodano wsparcie dla opcji ScalingFunctions

 • ContourPlot - dodano wsparcie dla opcji ScalingFunctions

 • Histogram – zoptymalizowano wizualizację danych dyskretnych

 • Histogram3D - zoptymalizowano wizualizację danych dyskretnych


XII. Pamięć trwała

 • PersistentValue - komenda reprezentuje ustaloną wartość powiązaną z zadanym kluczem

 • PersistentObject - komenda reprezentuje ustalony obiekt przechowywany w ustalonej lokalizacji

 • PersistenceLocation - komenda reprezentuje ustaloną lokalizację danego typu


XIII. Import i eksport

 • RectangularRepeatingElement – komenda reprezentuje prostokątną tablicę elementów typu spec w interpretatorze

 • SquareRepeatingElement – komenda reprezentuje kwadratową tablicę elementów typu spec w interpretatorze


XIV. Operacje systemowe i zewnętrzne

 • BinarySerialize – komenda pozwala wydajnie przechowywać wyrażenia

 • BinaryDeserialize – komenda pozwala odwoływać się do wyrażeń przechowywanych przy pomocy komendy BinarySerialize

 • EncryptFile - komenda generuje zaszyfrowaną wersję pliku używając podanego hasła

 • DecryptFile - komenda rozszyfrowuje plik zaszyfrowany za pomocą komendy EncryptFile

 • URLResponseTime - komenda zwraca informację o czasie jaki jest potrzebny do zażądania jednego bajta z podanego adresu URL


XV. Praca z chmurą

 • AutoCopy – opcja dla notebooków i obiektów chmurowych, która określa, czy podczas otwierania obiektu ma być automatycznie tworzona jego kopia

 • AllowedCloudExtraParameters – opcja dla API-funkcji i powiązanych z nią funkcji, określająca czy parametry, które mają wpływ na ogólną realizację chmury powinny być akceptowane

 • AllowedCloudParameterExtensions – opcja dla API-funkcji i powiązanych z nią funkcji, określająca jakie rozszerzenia mają zostać udostępnione dla API albo innych parametrów wejściowych

 • $CloudUserID – komenda zwraca identyfikator aktualnie zalogowanego w chmurze użytkownika lub użytkownika będącego właścicielem obiektu chmurowego zawierającego kod używany do bieżącej oceny

 • $CloudUserUUID – komenda zwraca UUID chmury obecnie zalogowanego użytkownika lub użytkownika będącego w posiadaniu obiektu chmurowego zawierającego kod używany do bieżącej oceny


Ponadto:

 • Zdefiniowano w programie fraktale Sierpińskiego, Mangera i Cantora
 • Zdefiniowano w programie krzywą Hilberta, Peano, Sierpińskiego i Kocha
 • Zdefiniowano w programie rozkład prawdopodobieństwa Hjortha
 • Dodano możliwość eksportu (importu) do formatów: .m4a oraz .ubj
 • Usprawniono eksport (import) do formatów .gif, .png oraz .h5