UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Co to są pliki cookies?

Nowe funkcje w Mathematica 11.2


I. Język podstawowy

 • TakeList - komenda pozwala podzielić daną listę na listę list o zadanych przez użytkownika długościach, przy czym ważna jest kolejność elementów w wyjściowej liście.

 • TwoWayRule (<->) – operator pozwala wymienić wartości przypisane do zmiennych i obiektów. X<->Y do wartości X przypisze wartość Y, a do wartości Y, wartość X.

 • [Upgrade] Span (;;) – dodano wsparcie dla opcji UpTo oraz All

 • FindRepeat – komenda dla zadanej listy zwraca najmniejszą podlistę, która pozwoli utworzyć całą listę. Użytkownik może żądać wykonania operacji n-krotnie dodając n po liście.


II. Łańcuchy znaków i wyświetlanie

 • DecimalForm – komenda zwraca aproksymację liczby rzeczywistej, przy czym zawsze robi to w postaci dziesiętnej, bez naukowej notacji.

 • DefaultPrintPrecision – opcja komendy DecimalForm. Określa dokładność reprezentacji.

 • [Upgrade] Capitalize – dodano nowe schematy zamiany małych liter na wielkie w wyrażeniach.


III. Obliczenia matematyczne

 • [Upgrade] Limit - dodano wsparcie dla bezkierunkowych, zagnieżdżonych i wielozmiennych granic funkcji

 • MinLimit – komenda zwraca granicę dolną zadanej funkcji

 • MaxLimit – komenda zwraca granicę górną zadanej funkcji

 • [Upgrade] DSolveValue - użytkownik może bezpośrednio zadać, dla jakiego argumentu program ma obliczyć wartość dopiero co wyliczonej funkcji uwikłanej w równaniu.

 • DiscreteLimit – komenda zwraca granicę ciągu

 • DiscreteMinLimit - komenda zwraca granicę dolną ciągu

 • DiscreteMaxLimit – komenda zwraca górną granicę ciągu

 • [Upgrade] RSolveValue – komenda służąca do wyznaczania ogólnego wyrazu ciągu zadanego rekurencyjnie. Upgrade pozwala bezpośrednio podać, który wyraz z tej ogólnej postaci program ma zwrócić

 • RadonTransform – komenda zwraca tansformatę Radona

 • InverseRadonTransform – komenda zwraca odwrotną transformatę Radona

 • [Upgrade] FourierTransform – dodano możliwość obliczenia transformaty z funkcji okresowej

 • [Upgrade] FourierSequenceTransform – dodano możliwość obliczenia transformaty z funkcji okresowej


IV. Geometria

 • [Upgrade] RegionIntersection - znacznie ulepszono wsparcie dla operacji typu Boole'a

 • RegionImage – komenda przetwarza obiekt geometryczny w nieaktywny/statyczny obraz

 • [Upgrade] CylindricalDecomposition – komenda teraz zwraca dodatkowo np. opis algebraiczny wnętrza, zewnętrzna, brzegów itp.


V. Uczenie maszynowe

 • [Upgrade] Classif - wprowadzono nową automatyzację, nowe metody i monitoring

 • [Upgrade] Predict - wprowadzono nową automatyzację, nowe metody i monitoring

 • TimeGoal – opcja pozwala narzucić jak długo ma być wykonywana dana operacja/komenda przez program

 • [Upgrade] FeatureTypes – dodano wsparcie dla audio i sekwencji dźwiękowych

 • [Upgrade] FeatureExtraction – dodano wsparcie dla wektorów słownych i audio

 • [Upgrade] DistanceMatrix – dodano nowe opcje dla ekstraktora funkcji i dla funkcji dystansu

 • RandomSeeding - opcja, która określa, jakie zasiewy generatorów pseudolosowych powinny być wykonane wewnątrz operacji.

 • ImageRestyle – komenda pozwala nałożyć na siebie dwa obrazy, przy czym tworzy “wypadową stylu” tych obrazów i generuje obraz w wypadowym stylu


VI. Obliczenia geodezyjne

 • GeoImage – komenda zwraca obraz satelitarny zadanego obszaru

 • GeoAntipode – komenda zwraca pozycję antypodalną

 • TideData – komenda pozwala obliczyć pływy dla wszystkich standardowych stacji pływów


VII. Operacje na obrazach

 • CurrentScreenImage – komenda przechwyca zrzut ekranu

 • CurrentNotebookImage – komenda przechwyca zrzut notebooka

 • [Upgrade] Image – dodano więcej arytmetycznych i statystycznych operacji na obrazach

 • [Upgrade] Image3D – dodano więcej arytmetycznych i statystycznych operacji na obrazach

 • [Upgrade] HighlightImage – wprowadzono automatyczny wybór stylu wyróżnienia

 • [Upgrade] ColorQuantize – dodano nowe metody kwantyzacji i poprawiono wydajność

 • [Upgrade] ImageEffect – dodano nowe efekty


VIII. Operacje na dźwięku

 • SpeechSynthesize - komenda dokonuje syntezy zdefiniowanej w programie mowy z tekstem

 • [Upgrade] Audio - dodano wsparcie odtwarzania stereofonicznego i usprawniono obsługę urządzenia zewnętrznego

 • [Upgrade] AudioCapture - dodano wsparcie dla systemu Linux i nowe elementy sterujące

 • AudioPlay – komenda pozwalająca odtworzyć plik audio w notatniku

 • AudioStop – komenda pozwalająca zatrzymać odtwarzanie pliku audio w notatniku

 • AudioPause – komenda pozwalająca spauzować odtwarzanie pliku audio w notatniku

 • AudioStream – komenda pozwalająca wprowadzić plik audio do programu bez odtwarzania go

 • RemoveAudioStream – komenda usuwająca plik audio wprowadzony za pomocą AudioStream


IX. Wizualizacja

 • StackedListPlot – komenda generuje „uciąglone” dyskretne wykresy umieszczone w jednym układzie współrzędnych dla listy niezależnych zbiorów danych, przy czym wykresy te umieszczone są jeden nad drugim

 • StackedDateListPlot – komenda generuje „uciąglone” dyskretne wykresy umieszczone w jednym układzie współrzędnych dla niezależnych szeregów czasowych, przy czym wykresy te umieszczone są jeden nad drugim

 • PlotLayout – opcja, której można użyć np. w komendzie ListLinePlot. Pozwala określić jak mają zachowywać się względem siebie „uciąglone” dyskretne wykresy umieszczone w jednym układzie współrzędnych

 • [Upgrade] AnatomyPlot3D – dodano ponad 20 nowych wykresów-modeli anatomicznych

 • [Upgrade] FeatureSpacePlot – znacząco poprawiono wydajność etykietowania

 • [Upgrade]WordCloud – dodano nowe opcje przetwarzania i wyboru wyrazów


X. Import i eksport

 • ExportByteArray – komenda umożliwia eksport do tablic bajtowych (byte arrays)

 • ImportByteArray – komenda umożliwia import z tablic bajtowych (byte arrays)


XI. Operacje zewnętrzne

 • ExternalEvaluate – komenda wykonuje komendę zapisaną w językach programowania takich jak Python, JavaScript etc.

 • StartExternalSession – komenda rozpoczyna stałe połączenie z bibliotekami języków programowania takich jak Python, JavaScript etc. Komendy trzeba użyć, aby móc pracować z komendą ExternalEvaluate

 • [Upgrade] Authentication - uaktualniono obsługę haseł dla zewnętrznych witryn

 • SecuredAuthenticationKey – komenda reprezentuje zabezpieczony klucz uwierzytelniający z poświadczeniem i szczegółami określonymi przez asocjację assoc

 • [Upgrade] SendMail - zaktualizowano ustawienia poczty, sprawdzanie poczty e-mail, funkcje przetwarzania poczty

 • ChannelReceiverFunction - komenda reprezentuje funkcję odbiornika kanału, który stosuje fun do dowolnego otrzymanego komunikatu

 • ChannelBrokerAction – opcja określa działania na serwerze pośrednictwa kanałów

 • SocketOpen - komenda otwiera gniazdo akceptujące połączenia TCP z serwerem lokalnym

 • SocketListen – komenda umożliwia słuchanie przez otwarte gniazdo sieciowe

 • [Upgrade] SocketConnect – dodano wsparcie dla ZeroMQ

 • SocketReadMessage – komenda umożliwia odczytanie całej wiadomości z gniazda sieciowego


XII. Zasoby

 • ResourceSubmit - komenda przekazuje określony obiekt z zasobów, który ma zostać poddany przeglądowi do publikacji.


XIII. Zadania zaplanowane

 • LocalSubmit – komenda narzuca programowi wykonanie danej operacji w osobnym podjądrze

 • [Upgrade] CloudSubmit – dodano możliwość narzucenia programowi wykonania danej operacji asynchronicznie w chmurze

 • SessionSubmit - komenda narzuca programowi wykonanie danej operacji asynchronicznie w bieżącym jądrze

 • [Upgrade] ScheduledTask – dodano kontrolę poprzez zadania obiektowe

 • [Upgrade] HandlerFunctions – dodano wsparcie dla komendy TaskObject

 • [Upgrade] URLSubmit – dodano wsparcie dla komendy TaskObject

 • URLDownloadSubmit – komenda pozwala odwołać się do adresu URL powiązanego z asynchronicznym pobieraniem


XIV. Inicjalizacja i ramy trwałości

 • InitializationValue – komenda pozwala ustawić wartość, która ma być przypisana do symbolu podczas uruchamiania notatnika

 • InitializationObjects – komenda zwraca listę wszystkich obiektów inicjowanych

 • Initialize - komenda inicjuje poszczególne symbole lub cały układ symboli

 • ValuePreprocessingFunction - opcja przeznaczona dla komend takich jak PersistentValue i InitializationValue. Określa funkcję, która ma być zastosowana do nowej, przypisanej wartości.

 • EvaluationEnvironment - opcja przeznaczona dla takich komend, jak InitializationValue i InitializationObjects. Określa środowisko, w którym ma mieć miejsce zainicjowanie

 • [Upgrade] PersistenceLocation – dodano wsparcie dla notatnika programu jako typu lokalizacji

 • [Upgrade] Once – dodano wsparcie dla lokalnego, stałego buforowania


XV. Operacje na systemie

 • FileSize – komenda zwraca wielkość pliku

 • DeleteObject – komenda usuwa obiekty lokalne, w chmurze itp.

 • MemoryAvailable – komenda oszacowuje ilość dostępnej pamięci

 • $NetworkConnected – komenda sprawdza czy komputer ma aktywny interfejs sieciowy

 • $SummaryBoxDataSizeLimit – komenda umożliwia kontrolowanie buforowania wyrażeń w skrzynkach podsumowujących


Ponadto:

 • Dodano prefixowe operatory dla granic
 • Dodano nowe formaty, do których można eksportować dane: .WMLF, .MXNet, .geojson
 • Poprawiono importowanie i eksportowanie plików w formatach .fits, png, gif, csv, tsv, zip, tar
 • Wprowadzono wsparcie dla importowania i eksportowania wyrażeń JavaScriptu i wyrażeń języku Python
 • Zaktualizowano komendy związane z tworzeniem sieci neuronowych
 • Zdefiniowano w programie nowe funkcje eliptyczne – funkcje Weierstrassa