UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Co to są pliki cookies?

CDF
Elementy definiowania interakcji

Szeroki wybór procedur definiowania elementów interaktywnej ingerencji w prezentowane treści, obliczenia i wizualizacje.

Każdy element w pliku formatu CDF może być elementem interaktywnym. Nie chodzi przy tym o generowane wcześniej sekwencje klatek animacji czy zapis w formacie skryptu. Są to rzeczywiście elementy interaktywne, które dzięki możliwościom tkwiącym w programie Mathematica (środowisku przygotowywania dokumentu) dają czytelnikowi dokumentu możliwość aktywnej pracy z zawartą w nim treścią. Czytelnik modyfikuje grafikę oraz zmienia parametry rozwiązywanego problemu. Wszystko dzieje się "na żywo". Generowane są nowe wyniki obliczeń i nowe prezentacje graficzne.

Wolfram Language jako język programowania środowiska Mathematica wyposażony jest w szereg procedur, które zarówno pozwalają budować strukturę interfejsu użytkownika jak i wyposażać ją w elementy interaktywnej ingerencji w prezentowane treści.

 • Struktura interfejsu, przełączanie treści panelu informacyjnego

 • Interfejs aplikacji może być budowany z wykorzystaniem prostych funkcji typu Row[...], Column[...], Grid[...], wspomaganych procedurą ramki Framed[...], ale można też wykorzystać gotowe struktury przystosowane jednocześnie do wyboru określonych wariantów treści okna aplikacji.

  Poniższe animacje pokazują efekty przełączania treści w oknie aplikacji w zależności od rodzaju użytej procedury. W każdej z procedur przełączane są te same trzy panele informacyjne. Symboliczne treści tych paneli pokazane zostały poniżej.  Obok animacji prezentującej charakter interfejsu dla danej procedury zamieszczony został tekst objaśniający. Podaje on w jaki sposób odbywa wybór wymaganej treści zawartości panelu.

  TabView

  Procedura ta, to typowy panel z zakładkami. Kliknięcie na nazwie zakładki powoduje zmianę wyświetlanej treści. Nazwy zakładek domyślnie umieszczone są powyżej treści panelu, ale mogą być umieszczone poniżej lub z prawej albo z lewej strony.

  SlideView

  Procedura ta wyświetla poszczególne panele informacyjne po kliknięciu na przyciski nawigacyjne ulokowane powyżej treści zasadniczej. Kliknięciem na ikony nawigacyjne można wyświetlić panel następny lub poprzedni, albo przeskoczyć do panelu pierwszego lub ostatniego.

  FlipView

  Przełączanie treści odbywa się przez kliknięcie na panelu. Po każdyn kliknięciu wyświetlana jest treść następnego panelu, a z panelu ostatniego następuje powrót do panelu pierwszego. Wciśnięcie klawisza Shift podczas klikania odwraca kolejność wyboru paneli.

  MenuView

  W przypadku tej procedury ponad panelem informacyjnym wyświetlana jest pionowa lista wybory. Po kliknięciu na niej zostaje ona rozwinięta, pozwalając wybrać jedną z dostępnych opcji.

  Rozwinięte menu wyboru.

  PopupView

  Procedura ta działa podobnie jak poprzednia, ale w rozwiniętym menu wyboru nie znajdują się nazwy zakładek, ale pełna treść każdego panelu.

  Rozwinięte menu wyboru.

 • Elementy interaktywnej zmiany parametru
 • Zawarty poniżej wykaz zawiera większość elementów pozwalających na interaktywną zmianę wartości parametrów, które następnie mogą być wykorzystane do dynamicznej zmiany obiektów. Są to zarówno parametry liczbowe jak i definicje koloru czy parametry, które zawierają nazwę wybranego pliku.

  Slider

  Pierwszym argumentem dyrektywy Slider[...] jest nazwa parametru, który podlega zmianie podczas przesuwania suwaka za pomocą myszy. Drugi będący listą określa zakres zmian wartości parametru.

  ElementyInterakcji_1.gif

  ElementyInterakcji_2.png

  ElementyInterakcji_3.png

  Wśród opcji komendy Slider[...] dostępna jest opcja Appearance. Pozwala ona na kształtowanie wyglądu suwaka, a między innymi zamienia go na suwak pionowy. Niezależnie od tego istnieje element interakcji o nazwie VerticalSlider[...], który ma również opcję Appearance, która może przyjmować wartość Horizontal.

  VerticalSlider

  Komenda VerticalSlider[...] generuje suwak zmiany parametru ułożony pionowo.

  ElementyInterakcji_4.png

  ElementyInterakcji_5.png

  IntervalSlider

  Element InervalSlider[...] pozwala sterować dwoma parametrami w formie przedziału wartości. Opcja Method pozwala sterować zachowaniem suwaka, gdy podczas sterowania przekraczają one wzajemnie swoje granice.

  ElementyInterakcji_6.png

  ElementyInterakcji_7.png

  Slider2D

  Jednoczesne sterowanie parametru x i y dla jednoczesnej interakcji w obie współrzędne możliwe jest za pomocą elementu Slider2D[...].

  ElementyInterakcji_8.png

  ElementyInterakcji_9.png

  Manipulator

  Dwa kolejne elementy Manipulator[...] i Animator[...] są komendami manipulatora i animatora, które udostępniają dodatkowe przyciski sterujące.

  ElementyInterakcji_10.png

  ElementyInterakcji_11.png

  Animator

  ElementyInterakcji_12.png

  ElementyInterakcji_13.png

  Locator

  Locator[...] i LocatorPane[...] są elementami pozwalającymi zmieniać współrzędne interaktywnie przemieszczanych w układzie współrzędnych punktów. Oznaczony punkt przesuwany może być jako obiekt graficzny za pomocą myszy, a związane z nim parametry ulegają automatycznej aktualizacji, podając współrzędne punktu.

  ElementyInterakcji_14.png

  ElementyInterakcji_15.gif

  LocatorPane

  Procedura LocatorPane[...] pozwala jako tło dla przesuwania punktu komendy Locator[...] wykorzystać dowolny wykres, grafikę lub dowolne wyrażenie Wolfram Language.

  ElementyInterakcji_16.png

  ElementyInterakcji_17.gif

  Trigger

  Trigger[...] kliknięciem wyzwala zmianę parametru w określonych granicach z określonym skokiem i zatrzymuje ostatnią wartość parametru.

  ElementyInterakcji_18.png

  ElementyInterakcji_19.gif

  ColorSlider i ColorSetter

  ColorSetter[...] jest szczególnym przypadkiem procedury ColorSlider[...], wystarczy zastosować opcję

  ElementyInterakcji_20.png

  ElementyInterakcji_21.png

  ElementyInterakcji_22.png

  ElementyInterakcji_23.png

  PopupMenu

  Procedura PopupMenu[...] przekształca listę elementów w rozwijane menu wyboru.

  ElementyInterakcji_24.gif

  ElementyInterakcji_25.png

  ElementyInterakcji_26.png

  FileNameSetter

  Element FileNameSetter[...] pozwala przeglądać system plików komputera celem wyboru jednego z nich lub listy kilku plików.

  ElementyInterakcji_27.gif

  ElementyInterakcji_28.png

  Parametr xFNS przed wywołaniem procedury zawiera nazwę domyślnej ścieżki, a po dokonanym wyborze pełną nazwę pliku ze ścieżką dostępu.


 • Interaktywne elementy wyboru
 • Pokazane poniżej elementy wyboru pozwalają przez zaznaczenie na wybór określonej opcji nadając zmiennej wartość True lub False, a w innych przypadkach dokonywany kliknięciem wybór nadaje zmiennej określoną wartość.

  Checkbox

  Element Checkbox[...] pozwala nadać zmiennej wartość True lub Falce, które są wyświetlane jako ElementyWyboru_1.png lub ElementyWyboru_2.png.

  ElementyWyboru_3.png

  ElementyWyboru_4.png

  CheckboxBar

  Element CheckboxBar[...] pozwala ustawiać wartość prawdy lub fałszu dla kilku elementów listy.

  ElementyWyboru_5.gif

  ElementyWyboru_6.png

  ElementyWyboru_7.png

  RadioButton

  Wartość zmiennej będącej pierwszym argumentem funkcji RadioButton[...] jest symbolicznie wyświetlana jako ElementyWyboru_8.png lub ElementyWyboru_9.png w zależności od tego czy jest ona równa zadanej wielkości (drugi argument wywołania funkcji), czy też się od niej różni.

  ElementyWyboru_10.png

  ElementyWyboru_11.png

  ElementyWyboru_12.gif

  ElementyWyboru_13.png

  RadioButtonBar

  Element RadioButtonBar[...] pozwala nadawać wartość zmiennej przez jej wybór z określonego zestawu.

  ElementyWyboru_14.gif

  ElementyWyboru_15.png

  ElementyWyboru_16.png

  Toggler

  Element zdefiniowany przez funkcję Toggler[...] przypisuje cyklicznie po każdym kliknięciu na elemencie wartości z podanej listy.

  ElementyWyboru_17.gif

  ElementyWyboru_18.png

  ElementyWyboru_19.png

  Setter

  Element Setter[...] pozwala przypisać po kliknięciu wartość drugiego argumentu pod zmienną będącą pierwszym argumentem wywołania funkcji. Trzeci argument występuje jako etykieta na przycisku. Przycisk może być w dwóch stanach, jako wyłączony lub po kliknięciu załączony .

  ElementyWyboru_20.gif

  ElementyWyboru_21.png

  ElementyWyboru_22.png

  SetterBar

  SetterBar[...] tworzy grupę przycisków, które wymuszają określone wartości zmiennej.

  ElementyWyboru_23.gif

  ElementyWyboru_25.png

  ElementyWyboru_24.png


 • Przyciski akcji
 • Środowisko programowania Wolfram Language zostało wyposażone w przyciski i zespoły przycisków, do których wprost może być przypisana określona procedura wykonywana po kliknięciu na taki przycisk. Kod tej procedury jest wprost zapisany jako argument komendy.

  Button

  Funkcja Button[...] pozwala zdefiniować przycisk, umieścić na nim określoną treść i przypisać do niego sekwencję instrukcji, która ma być wykonana po kliknięciu na ten przycisk.

  ElementyAkcji_1.gif

  ElementyAkcji_2.png

  ElementyAkcji_3.png

  ElementyAkcji_4.png

  Po kliknięciu na przycisk ElementyAkcji_5.gif pof przyciskami pojawi się wykres funkcji sin(x), który zniknie po kliknięciu na przycisk ElementyAkcji_6.gif. Po zmienną rysunek podstawiana jest odpowiednia komenda Plot[...] lub jej wartość jest pustym ciągiem znaków. Niezbędną w tym wypadku jest funkcja Dynamic[...], która dynamicznie pokazuje zmianę wartości obiektu o nazwie rysunek.

  ButtonBar

  Funkcja ButtonBar[...] definiuje grupę przycisków i do każdego z nich pozwala przypisać określona akcję. Wykonywana akcja może być sekwencją dowolnej liczby komend oddzielonych średnikami. Poniżej pokazano grupę trzech przycisków generujących po kliknięciu jeden z wykresów

  ElementyAkcji_7.gif

  ElementyAkcji_8.png ElementyAkcji_9.png ElementyAkcji_10.png

  ElementyAkcji_11.png

  ElementyAkcji_12.png

  Po kliknięciu na któryś z przycisków rysowania pod przyciskami pojawia się wybrany wykres, który znika po użyciu przycisku kasowania.

  ActionMenu

  Funkcja ActionMenu[...] definiuje rozwijane menu wyboru, gdzie do każdej pozycji menu przypisana jest określona akcja.

  ElementyAkcji_13.gif

  ElementyAkcji_14.png

  ElementyAkcji_15.png

  ElementyAkcji_16.png

  Po kliknięciu na przycisk wyboru wykresu następuje rozwinięcie menu wyboru i po wyborze opcji wykresy wyświetlony zostaje wykres, który jak poprzednio znika po użyciu przycisku kasowania.